പരിസ്ഥിതിദിനത്തില്‍ കഞ്ചാവ് നട്ട് ചെറുപ്പക്കാര്‍ | Planting Cannabis Plant On Environment Day

0Young people plant cannabis plant on Environment Day. ‘ഞങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെടി, ഇവിടെ വളരട്ടെ’; പരിസ്ഥിതി ദിനത്തില്‍ കഞ്ചാവ് …

source

You might also like